1 1 1
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Byty na predaj Domy na predaj Pozemky na predaj Prenájmy nehnuteľností Ostatné Úvod |  Kontakt  
Poradňa :

Vy sa pýtate my odpovedáme ...Je možné získať list vlastníctva z internetu?
Na akej internetovej stránke získam tieto informácie a sú tieto výpisy také isté ako na Správe katastra?


Na získanie týchto informácií z internetu, bola od 1.2.2004 spustená prevádzka katastrálneho portálu, pod doménou www.katasterportal.sk. Na tomto portály je možné sa dopracovať k informáciám ako napríklad výpisy z listov vlastníctva, zobrazenie katastrálnych máp. Informácie získané z tohto portálu sú iba informatívne, nie sú použiteľné na právne úkony. Čo znamená, tieto výpisy nie sú použiteľné pre potreby bánk, znaleckých posudkov a ako podklady pre iné úkony ktoré si vyžadujú výpisy z listov vlastníctva a katastrálnych máp. Tento portál Vám šetrí čas ak máte záujem iba o informatívny údaj ohľadom nehnuteľností, ktoré Vás zaujímajú. Tento portál má ďalšiu nevýhodu v tom, že informácie na portály sa aktualizujú raz za týždeň, niekedy to bolo raz za mesiac, preto informácie, ktoré sú získané z tohto portálu nemusia byť aktuálne. V prípade ak potrebujete výpis z listu vlastníctva a opis z katastrálnej mapy pre právne účely je potrebné navštíviť príslušnú správu katastra.

Zaujíma ma koľko stojí podanie návrhu na vklad na katastri
a koľko zaplatím za získanie výpisu z lista vlastníctva a opis katastrálnej mapy na katastri ?


Výška týchto poplatkov je upravená zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Sadzobník poplatkov, podľa už spomínaného zákona vymedzuje tieto poplatky : 1. výpis z katastra nehnuteľností, kópia z katastrálnej mapy na použitie pre právne úkony poplatok po 8,- Eur 2. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti správny poplatok 66,- Eur 3. Správny orgán vyberie poplatok v sume 265,50,-Eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Všetky tieto správne poplatky sú platené vo forme kolkov.

Aké doklady musím predložiť katastru,
ak som si kúpil byt a chcem aby mi to kataster zapísal a mal som list vlastníctva k bytu, ktorý som kúpil?


Tieto náležitosti sú upravené zákonom č. 162/1995 Z.z o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon ), § 30. Konkrétne k Vášmu dotazu, ak máte záujem aby kataster začal konanie o povolení vkladu je potrebné k návrhu na vklad do katastra doložiť v rámci príloh tieto doklady :

 • Kúpna zmluva, kde musí byť notárom, alebo matrikou overený podpis predávajúceho, alebo ku ktorej bude priložená doložka o autorizácii advokátom, alebo kúpna zmluva ktorá bude spísaná vo forme notárskej zápisnice na základe ktorej bude zapísané právo k nehnuteľnosti v katastri. K návrhu na vklad sa priložia  dva rovnopisy zmlúv.
 • Prehlásenie správcu bytového domu, o tom že na danej nehnuteľnosti neviažu žiadne pozdĺžnosti voči správcovi
 • V prípade ak ste nehnuteľnosť kupovali od právnickej osoby, výpis z obchodného registra, alebo iného registra
 • Kolok vo výške 66,- Eur a v prípade urýchleného konania 265,50,-Eur
 • Ak predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, bola realizovaná cez plnomocenstvo, priložené a zviazané plnomocenstvo ku každej kúpnej zmluve

  Mám družstevný byt a chcela by som ho darovať vnučke. Ako to mám urobiť? Ďakujem.

  Darovať družstevný byt nemôžete, nakoľko nie ste vlastníkom danej nehnuteľností. Ste iba členom družstva a z tohto statusu Vám vyplýva právo užívať určitý byt. To znamená, ak chcete nechať družstevný byt vnučke, je potrebné na ňu previesť členský podiel v danom družstve. Ak ste svoj členský podiel nadobudli počas manželstva, automaticky tento podiel spadá do BSM manželov. V tom prípade je potrebný aj súhlas Vášho manžela s prevodom podielu na vnučku.

  Chceme si kúpiť byt, je možné využiť služby Vášho realitného centra?
  Bojíme sa, aby sme byt nekúpili od nejakého podvodníka a neprišli o peniaze a nemali ani byt.


  Všetky nehnuteľnosti, ktoré sú v našej ponuke a ponúkajú sa na predaj, si pred tým starostlivo overíme, skontrolujeme či naozaj zákazník, ktorý má záujem o spoluprácu pre predaji nehnuteľnosti je aj majiteľom danej nehnuteľnosti, zistí sa právny a technický stav nehnuteľnosti. Až v tom prípade so zákazníkom, ktorý má záujem predať svoju nehnuteľnosť a pri tom využiť služby nášho realitného centra, vstupujeme do spolupráce a zaraďujeme danú nehnuteľnosť do našej databázy. Takže nemusíte sa báť, všetky nami ponúkané nehnuteľnosti sú dôkladne preverené a snažíme sa na minimum eliminovať takéto riziko.

  Mám záujem predať rodinný dom prostredníctvom Vášho realitného centra. Dom sme zdedili po rodičoch. Koľko si beriete za sprostredkovanie služieb?

  Ak ste dom zdedili a ako z Vašej otázky usudzujem nehnuteľnosť je v súčasnej dobe v podielovom spoluvlastníctve a z tohto dôvodu ako prvé potrebujeme súhlas všetkých podielových spoluvlastníkov s predajom nehnuteľnosti. Čo sa týka výšky provízie, provízie realitných kancelárií sa hýbu v rozmedzí 3% -5% z ceny nehnuteľností, respektíve sa cena nehnuteľností navýši o dohodnutú províziu pre realitné centrum, s tým aby zákazník za svoju nehnuteľnosť dostal požadovanú cenu.

  Prečo by som mal pri predaji svojho bytu využiť radšej Vaše služby, ako si sám predávať nehnuteľnosť?

  Bezpečný predaj nehnuteľností v sebe zahŕňa veľké množstvo aktivít a starostí, aby bol dosiahnutý naozaj čistý a bezpečný prevod nehnuteľností pre obidve zmluvné strany, to je pre kupujúceho a predávajúceho. Naše realitné centrum v tomto zmluvnom vzťahu tvorí článok, ktorý sa snaží nájsť najideálnejšie riešenie pre obidve strany, s tým aby bol zabezpečený hladký a bezpečný prevod nehnuteľnosti. Okrem toho zabezpečíme a tým pádom Vás pri predaji Vašej nehnuteľnosti odbremeníme aj od tých aktivít :

 • Celú starosť so zviditeľnením a nájdením kupujúceho na Vašu nehnuteľnosť prevezmeme za Vás
 • Zabezpečíme Vám diskrétny a bezpečný predaj Vašej nehnuteľnosti
 • Vybavíme a zabezpečíme za Vás právny servis
 • Nájdeme Vám seriózneho kupujúceho s úmyslom kúpiť, nie podviesť
 • Zaplatíme za Vás notárske poplatky, právne služby a vklad do katastra
 • Odbremeníme Vás od takzvaných „ realitných turistov „
 • Predstavíme Vám iba klientov, ktorí majú seriózny záujem kúpiť
 • Šetríme Vám čas, aby ste sa mohli viac venovať svojej rodine a známym

  S manželom sme si kúpili byt pred troma rokmi a od vtedy v ňom bývame.
  Máme záujem tento byt predať nakoľko sa budujeme, ale bojím sa či nebudeme musieť platiť dane.


  To či máte alebo nemáte povinnosť platiť dane, v tomto prípade daň z príjmu, je definované v zákone č. 593/2003 a to § 9 tohto zákona. Ako spomínate v danom byte spolu s manželom bývate tri roky. Zákon hovorí, že od platenia dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti, ste oslobodení okrem iného aj v tom prípade, ak ste mali v danom byte trvalý pobyt, najmenej po dobu dvoch rokov, bezprostredne pred jeho predajom. Ak ste si svoj trvalý pobyt zmenili nie len v byte bývali tak toto oslobodenie od platenia dane z príjmu sa na Vás vzťahuje, v opačnom prípade nie.


 • Partneri :  Reality Žilina  | Predaj bytov Žilina
   predaj bytov | predaj bytov Prešov | predaj bytov Sabinov  | predaj domov | predaj domov Prešov | predaj domov Sabinov
  predaj pozemkov | predaj pozemkov Prešov  | prenájom | realitná kancelária Prešov  | novostavby Prešov

  Copyright © 2020 1.Prešovské realitné centrum. All rights reserved. Web Design: PsH - 2649516

  1 1 1